INTEGRITETSPOLICY

Provos mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Provos , ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling är all hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar. Denna policy beskriver när och varför vi samlar in, använder och delar personlig information om personer som blir inbjudna till och svarar på våra marknadsundersökningar.

VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?
All information som Provos samlar in är enbart avsedd att användas som statistik. Hur enskild respondent svarat på en marknadsundersökning rapporteras aldrig till uppdragsgivaren. Svaren kan dock internt hos Provos kopplas till person i syfte att veta att svaren inkommit för att t ex. kunna sorteras bort om vi vill skicka en påminnelse till de som inte svarat. Vi måste även vara säkra på att endast de som blivit inbjudna till undersökningen svarar. När aktuell undersökning är klar raderas personuppgifterna hos oss.

VEM KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifterna kommer att vara tillgängliga för dem av Provos personal som behöver tillgång till personuppgifterna i sitt arbete. Det kan även vara så att leverantörer och företag som Provos anlitat för till exempel tryck tillfälligt behöver uppgifter om namn och adress till respondenter. I dessa fall är leverantören förpliktigad att radera uppgifterna efter att uppdraget är slutfört. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

VAD STYR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER?
Hanteringen av personuppgifter ska ske utifrån gällande lagstiftning för området. Personuppgiftslagen ersätts från den 25:e maj 2018 av en ny EU-förordning, Dataskyddsförordning (EU) 2016/679, med kompletterande lagar. Förordningen gäller direkt som lag i alla medlemsländer.

VAR KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER FRÅN?
Urvalet av respondenter kan komma från lite olika källor:
• Kund-/medlemsundersökningar och liknande: Om vi gör utskick från ett register som fått av vår uppdragsgivare är det dennes personuppgiftspolicy som i första hand styr hanteringen av personuppgifter. Vi använder registret i enlighet med avtalet med kunden, dvs. raderar personuppgifterna efter att uppdraget avslutats och använder inte uppgifterna till annat.
• Spar-urval: Till postala undersökningar köper vi vanligen adresserna från Spar (Statens Person och Adress Register) som administreras av Skatteverket. Enligt avtalet med Spar får adresserna endast användas till marknadsundersökning och inte senare än 3 månader efter leverans från Spar. Adresskälla skall framgå av försändelsen.
• Panelföretag: Många intervjuer görs genom från Provos fristående panelföretag (t ex. panel.se som drivs av Norstat Sverige AB). För dessa intervjuer hanterar Provos inte alls några personuppgifter.

LAGRING AV UNDERSÖKNINGSDATA
För alla kvantitativa undersökningar använder vi hyrlicens av Artologik Survey&Report från Artisan Global Media som är ett svenskt ISO 27001-certifierat företag. Provos lagrar alla personuppgifter hos Artisan Global Media som uppfyller höga krav på informationssäkerhet inom sekretess, integritet och tillgänglighet. Läs mer om Artisan Global Media här.

Provos policy är att personuppgifter inte skall lagras i företagets egna datorer i större utsträckning och för längre tid än vad som är absolut nödvändigt för att genomföra aktuellt kunduppdrag.

DIALOG UPPSALA
Provos har en uppsalapanel främst avsedd för kvalitativa undersökningar, s.k. fokusgrupper. Vi kallar den Dialog Uppsala och har till syfte att vi snabbt skall kunna bjuda in ett mindre antal personer för att få höra vad Uppsalas invånare tycker i olika frågor. För att kunna bjuda in lämpliga respondenter till fokusgrupper lagrar vi en del bakgrundsuppgifter om panelmedlemmarna som typ av bostad, yrke, etc. Dessa uppgifter lagras också hos Artisan Global Media och inte alls i Provos egna datorer.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas, eller att invända om du anser att uppgifterna inte behandlas på ett lagenligt sätt. Du har dessutom givetvis rätt att tacka nej till att få framtida inbjudningar till marknadsundersökningar.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN?
Personuppgiftsansvarig (PuA) för behandling av dina personuppgifter är Provos Research AB (som driver UppsalaEnkäten och Dialog Uppsala ). Personuppgiftsansvarig är den som har ansvaret för behandlingen och bestämmer ändamål och medel. Personuppgiftsansvarig ska se till att lagen följs, informera de personer vars personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsbiträdet (PuB) behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning och har ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna. För Provos del är det Artisan Global Media AB som är personuppgiftsbiträde.

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@provos.se